Общи условия

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Вирго Клийн ЕООД, наричано по-долу „Вирго Клийн”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://virgoclean.com ,наричани по-долу Ползватели от друга.

(2) Вирго Клийн ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205862149, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2303
кв. Мошино, ул. Рашо Димитров 66, имейл адрес: info@virgoclean.com, телефон: 0885024445

(3) С визуализирането на https://virgoclean.com/ всеки Ползвател автоматично се съгласява, и се задължава да спазва условията, описани по-долу.

(4) Същите се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(5) Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Ползвателя и Вирго Клийн.

(6) Настоящият документ съдържа информация за дейността на Вирго Клийн и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Вирго Клийн, като уреждат отношенията между Вирго Клийн и всеки един от Ползвателите на домейна https://virgoclean.com

(7) Настоящите Общи условия се съхраняват на домейна https://virgoclean.com , и могат да бъдат изменяни от Вирго Клийн по всяко време, без да е необходимо да бъдат уведомявани предварително за това Ползвателите.

II. Обхват и действие на Условията

Чл. 2. (1) Общите условия важат за всички Ползватели на Интернет сайта https://virgoclean.com , собственост на Вирго Клийн ЕООД, независимо от това дали са регистрирани или не.

(2) Общите условия се прилагат за всички услуги(оферти) и промоции на Вирго Клийн, публикувани на https://virgoclean.com.

III. Предоставяни услуги и заплащане

Чл. 3. (1) Всички услуги обявени на домейна https://virgoclean.com са в сферата на почистването и грижата за домашни любимци.

(2) Всички цени, които се обявяват на този домейн са крайни с включено ДДС, и обикновено се формират след предварителен оглед заявен по желание от Ползвателя.

(3) Вирго Клийн си запазва правото да променя по всяко време и предизвестие цените на предлаганите услуги, като промяната няма действие за вече договорена и заплатена от Ползвателя сума на Вирго Клийн.

(4) Всеки Ползвател има право да попълни контактната форма на домейна, с което да заяви оглед на адрес.

(5) Всички предоставяни услуги се предплащат от Ползвателите след предварително договаряне със служител на Вирго Клийн.

(6) Вирго Клийн приема плащания само в български лева по банков път.

(7) Всички съпътстващи преводите банкови такси са за сметка на Ползвателя.

IV. Връзки към трети страни

Чл.4. (1) Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез https://virgoclean.com са независими.

(2) Вирго Клийн не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове.

(3) Вирго Клийн не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, както и други вредни компоненти на тези сайтове.

V. Абонамент за информационен бюлетин

Чл.5. (1) Вирго Клийн предоставя възможност на Ползвателите да се записват за информационния бюлетин на фирмата, чрез еднократно въвеждане на електронна поща(e-mail) в специално поле на домейна https://virgoclean.com .

(2) Информационните бюлетини се изпращат периодично само посредством електронната поща.

(3) Всеки потребител може лесно да се отпише от тези бюлетини с натискане върху специално предвидено за тази цел поле в края на всеки бюлетин.

VI. Защита на личните данни

Чл.6. (1) Вирго Клийн е предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Вирго Клийн ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите.

(3) Вирго Клийн приема и обявява на сайта си Политика за обработка и защита на личните данни, достъпна на адрес https://virgoclean.com Ползвателят се съгласява с Политиката за обработка и защита на личните данни на Вирго Клийн.

VII. Интелектуална собственост

Чл.7. (1) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Ползвателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Вирго Клийн.

(2) Правата върху всички материали и ресурси публикувани на https://virgoclean.com са обект на авторското право и сродните му права, принадлежат на Вирго Клийн ЕООД.

VIII. Регулиращи органи

Чл.8. (1). Органите, регулиращи дейността на „Вирго Клийн“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

КЗП:

уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

КЗЛД:

уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

IX. Решаване на спорове

Чл.9. (1). Ползвателите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си

X. Спасителна клаузa

Чл.10. (1). Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 XI. Рекламации

Чл.11. (1). Ползвателят има право на рекламация в 14 дневен срок от извършване на Услугата, при несъответствие на доставената услуга с описаното на Интернет страницата на Вирго Клийн https://virgoclean.com .

(2) Вирго Клийн се ангажира да предостави лицата извършващи Услугата и не носи отговорност за щети настъпили при изпълнението на Услугата.

(3) Всички постъпили рекламации се пренасочват към лицата извършили Услугата.

(4) При предявяване на рекламацията за Услугата Ползвателя може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

(5) При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(6) При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. фактура

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 12. Рекламация може да бъде подадена чрез попълване на формуляра от Приложение №2 , неразделна част от настоящите Общи условия и се предоставя на лицето извършило услугата лично или чрез електронната поща на адрес info@virgoclean.com

Чл. 13. (1). Вирго Клийн поддържа регистър на рекламациите.

(2) При предявяване на рекламация, служител на Вирго Клийн я приема и уведомява Ползвателя на посочена от него електронна поща, за приемане на рекламацията като изписва датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра и вида на услугата.

(3) Когато Вирго Клийн удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя.

Чл. 14.(1). Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

XII. Заключителни разпоредби

Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА РЕКЛАМАЦИЯ

До

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
1.Възстановяване на платената сума
2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3.Отбив от цената
4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите
(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1.Извършване на услугата в съответствие с договора
2.Отбив от цената
3.Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:
1.касова бележка или фактура
2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното
3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер
(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………….

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………